سینی چهار نفره مخصوص عمارت

سینی سه نفره مخصوص عمارت

دارای یک سیخ کباب لقمه

یک سیخ برگ مخصوص عمارت

یک سیخ جوجه بدون استخوان

یک سیخ جوجه با استخوان

برای سفارش روی خرید تلفنی کلیک کنید و یا با شماره زیر تماس بگیرید.

09354610377

فهرست مطالب